Tarieven

Tarieven acupunctuur

Omschrijving, tarief en code
 • Behandeling acupunctuur
  € 60,00
  24104

Tarieven fysiotherapie

Omschrijving, tarief en code
 • Zitting fysiotherapie in de praktijk
  € 35,00
  1000
 • Zitting fysiotherapie bij de patiënt thuis
  € 48,00
  1001
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
  € 52,00
  1400
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek bij de patiënt thuis
  € 66,00
  1401
 • Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen
  € 45,00
  1700
 • Idem 1700 maar nu bij de patiënt thuis
  € 58,00
  1701
 • Screening
  € 17,00
  1850
 • Screening bij de patiënt thuis
  € 31,00
  1851
 • Screening en intake en onderzoek
  € 52,00
  1864
 • Intake en onderzoek na verwijzing
  € 44,00
  1870
 • Intake en onderzoek na verwijzing bij de patiënt thuis
  € 58,00
  1871
 • Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie
  € 20,00
  1900
 • Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie
  € 44,00
  1901
 • Telefonische zitting
  € 17,00
  1920

Voor de zorgverzekeraars, waarmee De Zorgpraktijk een overeenkomst fysiotherapie heeft, gelden de fysiotherapie tarieven zoals met hen afgesproken.

Voor afspraken, voor zowel fysiotherapie als acupunctuur behandelingen, die niet 24 uur van te voren afgezegd worden, gelden ook de bovenstaande tarieven, ongeacht de reden van afzegging.

Het sturen van de rekeningen van de acupunctuur behandelingen heeft
De Zorgpraktijk uitbesteed aan Infomedics.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt / cliënt en de fysiotherapeut / acupuncturist. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld via deze site.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut / acupuncturist zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

3. De declaraties van de fysiotherapeut / acupuncturist voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt / cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / acupuncturist gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt / cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / acupuncturist gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt / cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.