Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen worden door de praktijk gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en cliënt aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
  • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen. Informaliteit, die niet gewenst is, moet achterwege blijven.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en therapeut een andere therapeut gezocht worden. De behandeling wordt dan in zijn/haar praktijk voortgezet, of de behandeling zal beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.